ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ވޯރލްޑް ކަވަރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް ކޮކާ ކޯލާ

02 ޖޫން 2018: ޕީއެސްއެމް ވޯރލްޑް ކަވަރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް ކޮކާ ކޯލާ ސޮއިކުރުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
02 ޖޫން 2018: ޕީއެސްއެމް ވޯރލްޑް ކަވަރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް ކޮކާ ކޯލާ ސޮއިކުރުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
02 ޖޫން 2018: ޕީއެސްއެމް ވޯރލްޑް ކަވަރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް ކޮކާ ކޯލާ ސޮއިކުރުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
02 ޖޫން 2018: ޕީއެސްއެމް ވޯރލްޑް ކަވަރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް ކޮކާ ކޯލާ ސޮއިކުރުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
02 ޖޫން 2018: ޕީއެސްއެމް ވޯރލްޑް ކަވަރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް ކޮކާ ކޯލާ ސޮއިކުރުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
02 ޖޫން 2018: ޕީއެސްއެމް ވޯރލްޑް ކަވަރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް ކޮކާ ކޯލާ ސޮއިކުރުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
02 ޖޫން 2018: ޕީއެސްއެމް ވޯރލްޑް ކަވަރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް ކޮކާ ކޯލާ ސޮއިކުރުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
02 ޖޫން 2018: ޕީއެސްއެމް ވޯރލްޑް ކަވަރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް ކޮކާ ކޯލާ ސޮއިކުރުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް