ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ދުނިޔޭގެ ބައިސްކަލް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ބައިސްކަލްބުރު

ދުނިޔޭގެ ބައިސްކަލް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ބައިސްކަލްބުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ބައިސްކަލް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ބައިސްކަލްބުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ބައިސްކަލް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ބައިސްކަލްބުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ބައިސްކަލް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ބައިސްކަލްބުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ބައިސްކަލް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ބައިސްކަލްބުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ބައިސްކަލް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ބައިސްކަލްބުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ބައިސްކަލް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ބައިސްކަލްބުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ބައިސްކަލް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ބައިސްކަލްބުރުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް