ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: "އައްނޫރުލް މުބީން" ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

13 މޭ، 2018: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 މޭ، 2018: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 މޭ، 2018: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 މޭ، 2018: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 މޭ، 2018: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 މޭ، 2018: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 މޭ، 2018: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 މޭ، 2018: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 މޭ، 2018: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒު އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް