ފޮޓޯ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު އެމްޑީއޭގެ އިސްބޭފުޅުން މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ

11 އޭޕްރީލް 2018 - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު އެމްޑީއޭގެ އިސްބޭފުޅުން މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
11 އޭޕްރީލް 2018 - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު އެމްޑީއޭގެ އިސްބޭފުޅުން މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
11 އޭޕްރީލް 2018 - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު އެމްޑީއޭގެ އިސްބޭފުޅުން މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
11 އޭޕްރީލް 2018 - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު އެމްޑީއޭގެ އިސްބޭފުޅުން މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް