ފޮޓޯ

މޯލްޑިވްސް ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

10 އޭޕްރީލް 2018 - މޯލްޑިވްސް ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
10 އޭޕްރީލް 2018 - މޯލްޑިވްސް ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
10 އޭޕްރީލް 2018 - މޯލްޑިވްސް ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
10 އޭޕްރީލް 2018 - މޯލްޑިވްސް ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
10 އޭޕްރީލް 2018 - މޯލްޑިވްސް ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
10 އޭޕްރީލް 2018 - މޯލްޑިވްސް ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
10 އޭޕްރީލް 2018 - މޯލްޑިވްސް ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމްނިއުސް