ފޮޓޯ

ޕީއެސްއެމްއިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާއެކު ކުރި މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން

03 އޭޕްރީލް 2018 - ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ސަޢީދު - ޕީއެސްއެމް
03 އޭޕްރީލް 2018 - ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ސަޢީދު - ޕީއެސްއެމް
03 އޭޕްރީލް 2018 - ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ސަޢީދު - ޕީއެސްއެމް
03 އޭޕްރީލް 2018 - ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ސަޢީދު - ޕީއެސްއެމް
03 އޭޕްރީލް 2018 - ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ސަޢީދު - ޕީއެސްއެމް
03 އޭޕްރީލް 2018 - ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ސަޢީދު - ޕީއެސްއެމް
03 އޭޕްރީލް 2018 - ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާޙިމް ޙަލީލް ޕީއެސްއެމްއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ސަޢީދު - ޕީއެސްއެމް
03 އޭޕްރީލް 2018 - ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާޙިމް ޙަލީލް ޕީއެސްއެމްއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ސަޢީދު - ޕީއެސްއެމް
03 އޭޕްރީލް 2018 - ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕާކިސްތާނު ސަފީރު ޕީއެސްއެމްއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ސަޢީދު - ޕީއެސްއެމް
03 އޭޕްރީލް 2018 - ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވައިސް އެޑްމިރަލް ރިޓަޔާރޑް ވަސީމް އަކްރަމް - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ސަޢީދު - ޕީއެސްއެމް
03 އޭޕްރީލް 2018 - ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕާކިސްތާނު ސަފީރު ޕީއެސްއެމްއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ސަޢީދު - ޕީއެސްއެމް
03 އޭޕްރީލް 2018 - ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިން ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ސަޢީދު - ޕީއެސްއެމް