ޚަބަރު

މީދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ‏‏މަޝްރޫޢު ރައީސް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި‏

 


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ‏‏މީދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު މިއަދު ފަށްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ. މި މަޝްރޫޢު ފަށްޓަވައިދެއްވުމަށް ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީދުއަށް ވަޑައިގަތީ، މިއަދު ހަވީރުއެވެ.


 ‏
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި،‏‎‎‏އެމަނިކުފާނު ‏‏މިއަދު މީދުއަށް މި ވަޑައިގަތީ، މީދޫ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ހަދިޔާ، މީދޫގެ ‏‏ރައްޔިތުންނަށް އެރުވުމަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މީދޫގެ ރައްޔިތުން މި އިންތިޒާރުގައި ތިއްބަވާތާ ‏‏20 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްވެއްޖެކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން، ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް ‏‏ގުޅިފައިވަނީ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީއާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ ކަމަށް ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ރޮނގުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ސަރުކާރާ ‏‏ހަވާލުވެގެން ވަޑައިގަތީ، ރާއްޖެއަށް ތަރައްޤީ ގެންނެވުމަށް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ހުރި މަދު ‏‏ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް ތަރައްޤީ ގެނެވޭނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ‏‏ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.


 
‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި، މީދޫގެ ބިން އިތުރުވެގެން ދިޔައިމާ، މީދުއަށް ‏‏ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުދިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މި އިތުރުކުރެވޭ ބިމުގެ ބޭނުން، މީދޫގެ ‏‏ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މީދުއަށް ‏‏އިތުރުވެގެންމިދާ ބިމަކީ، މީދޫގެ ރައްޔިތުން މި ބިމުން އިޤްތިޞާދީ މަންފާއާއި، އިޖުތިމާޢީ އެހެން ‏‏ދާއިރާތަކުން ބޭނުންވާ ނަފާ ހޯއްދެވޭނެ ބިމަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ‏‏އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. ‏


ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނީ، ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ‏‏މަސައްކަތްތައްކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރައްވަމުން، މި ސަރުކާރަކީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ‏‏ރާއްޖެއަށް ދަތިވެފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފިލުވައިދިނުމަށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނޭ ‏‏ސަރުކާރެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ‏


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު މި ފަށްޓަވައިދެއްވި މީދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ‏‏މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 17.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކޭނެއެވެ. މި މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ‏‏ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ، ނެދަރލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބޮސްކާލިސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ‏‏އާއެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ‏‎485‎‏ މީޓަރުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.‏


 


‏ މީދޫގެ އިތުރުން، ބ.އޭދަފުށްޓާއި، ކ. ތުލުސްދުއާއި، ދ. ކުޑަހުވަދޫގެ ބިން ‏‏ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުވެސް މި ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ‏