ދީން

ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް މިފަހަރުވެސް ފަޞޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް


މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ރަމަޟާންމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގައި ފަޞޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމު ހަތަރު ގޮތަކަށް މިފަހަރު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއެވެ. އެއީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެބިޓް ކާޑު މެދުވެރިކޮށާއި، އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށާއި، އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ އަޔާދީ ތަކަފުލް އޮފީހުންކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއެވެ.

މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ޒަކާތް ދައްކާނީ އާދައިގެ ހަނޑުލުން ނަމަ މީހަކަށް 16 ރުފިޔާއެވެ. ތައިލެންޑު ހަނޑުލުން ނަމަ މީހަކަށް 55 ރުފިޔާ އަދި ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން ނަމަ މީހަކަށް 80 ރުފިޔާއެވެ. ރަށްރަށުގައި ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ އެރަށަކުން ހަނޑޫ ގަންނަން ލިބޭ އަގަކުންނެވެ.

ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބް އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންވެސް ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާ، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށްވެސް ހަތަރު ގޮތަކަށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

''އެމްއައިބީން ހަތަރު ގޮތަކަށް ދެއްކޭނެ. އެއީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އެބޭފުޅުންގެ ޕީއެސްއޯއިން މެޝިން މެދުވެރިކޮށް، އެމްއައިބީގެ ކައުންޓަރުން ސްލިޕް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނެ، ޑެޕިޓް ކާޑުން ދެއްކޭނެ،'' އިބްރާހީމް އަހުމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ދިރާގު މެދުވެރިކޮށްވެސް ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެޗްޑީސީ އޮފީހުންނާއި، ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އޮފީހުންވެސް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއެވެ.

ރަށްރަށުގައި ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާއަށެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއެވެ.