ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ޢީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން

1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޞްޙާ ޢީދަށް މާލެ ދިއްލުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޞްޙާ ޢީދަށް މާލެ ދިއްލުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޞްޙާ ޢީދަށް މާލެ ދިއްލުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޞްޙާ ޢީދަށް މާލެ ދިއްލުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޞްޙާ ޢީދަށް މާލެ ދިއްލުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޞްޙާ ޢީދަށް މާލެ ދިއްލުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޞްޙާ ޢީދަށް މާލެ ދިއްލުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޞްޙާ ޢީދަށް މާލެ ދިއްލުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޞްޙާ ޢީދަށް މާލެ ދިއްލުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޞްޙާ ޢީދަށް މާލެ ދިއްލުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް