ފޮޓޯ

1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާތް

16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 ޖޫން، 2024: 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑު ޖަމާތުގެ އީދު ނަމާދު. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު، ޕީއެސްއެމްނިއުސް