ފޮޓޯ

ބަނޑޭރިކޮށީގެ އެޕާޓްމަންޓަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން

13 މޭ، 2024: ބަނޑޭރިކޮށިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން/ ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
13 މޭ، 2024: ބަނޑޭރިކޮށިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން/ ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
13 މޭ، 2024: ބަނޑޭރިކޮށިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން/ ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
13 މޭ، 2024: ބަނޑޭރިކޮށިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން/ ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
13 މޭ، 2024: ބަނޑޭރިކޮށިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން/ ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
13 މޭ، 2024: ބަނޑޭރިކޮށިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން/ ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
13 މޭ، 2024: ބަނޑޭރިކޮށިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން/ ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
13 މޭ، 2024: ބަނޑޭރިކޮށިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން/ ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
13 މޭ، 2024: ބަނޑޭރިކޮށިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން/ ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް