ޚަބަރު

އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ މަންފާ ކައުންސިލަށް ދެއްވަން ރާވާފައިވާ ގޮތް ހިއްސާކުރައްވައިފި


  • އަތޮޅުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ކުރަން ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަން ކައުންސިލުން ހިއްސާކުރި

  • ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ރައީސް ހިއްސާކުރެއްވި

މާލޭގައި ހުރި އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ މަންފާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ރާއްވަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން ހިއްސާ ކުރެއްވީ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ރޭ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހުރި ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ބަދަލުގައި ޒަމާނީ ސްޓޭޓް ހައުސްއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާކަމާއި އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅު ރަށްތަކުން ރަށެއް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ނަފާ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން ހިމެނެއެވެ. އަދި ފަންނީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިމާރާތުގެ ދަތިކަމާއި، އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ ނަފާ އިތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އެތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބޭގޮތަށް އޮންނަން ބޭނުންވާކަން އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ކަންކަމާއި މުޅި އަތޮޅުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ކުރަން ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި ހުރި އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ މަންފާ އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ރާއްވަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.