ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 50 މަގެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް