ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައި ނުސާފުވުން

16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
16 ޖަނަވަރީ، 2024: މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިނުސާފުވުން؛ ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ޞިއްޙަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރަށް ތަޤައްޔަރުވެފަ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް