ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: މާލޭ ސަރަޙައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން

މާލޭ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި. މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމާބެހޭ އިރާއިންވެސް ގެންދަވަނީ ސަމާލުވުމަށް އެލަރތްތައް ނެރެމުން. -ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި. މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމާބެހޭ އިރާއިންވެސް ގެންދަވަނީ ސަމާލުވުމަށް އެލަރތްތައް ނެރެމުން. -ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި. މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމާބެހޭ އިރާއިންވެސް ގެންދަވަނީ ސަމާލުވުމަށް އެލަރތްތައް ނެރެމުން. -ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި. މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމާބެހޭ އިރާއިންވެސް ގެންދަވަނީ ސަމާލުވުމަށް އެލަރތްތައް ނެރެމުން. -ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި. މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމާބެހޭ އިރާއިންވެސް ގެންދަވަނީ ސަމާލުވުމަށް އެލަރތްތައް ނެރެމުން. -ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި. މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމާބެހޭ އިރާއިންވެސް ގެންދަވަނީ ސަމާލުވުމަށް އެލަރތްތައް ނެރެމުން. -ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި. މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމާބެހޭ އިރާއިންވެސް ގެންދަވަނީ ސަމާލުވުމަށް އެލަރތްތައް ނެރެމުން. -ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި. މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމާބެހޭ އިރާއިންވެސް ގެންދަވަނީ ސަމާލުވުމަށް އެލަރތްތައް ނެރެމުން. -ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި. މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމާބެހޭ އިރާއިންވެސް ގެންދަވަނީ ސަމާލުވުމަށް އެލަރތްތައް ނެރެމުން. -ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި. މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމާބެހޭ އިރާއިންވެސް ގެންދަވަނީ ސަމާލުވުމަށް އެލަރތްތައް ނެރެމުން. -ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި. މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމާބެހޭ އިރާއިންވެސް ގެންދަވަނީ ސަމާލުވުމަށް އެލަރތްތައް ނެރެމުން. -ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައިވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި. މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ މޫސުމާބެހޭ އިރާއިންވެސް ގެންދަވަނީ ސަމާލުވުމަށް އެލަރތްތައް ނެރެމުން. -ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.