ފޮޓޯ

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮޕް28 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

1 ޑިސެމްބަރު، 2023: ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫއޭއީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕް28 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ މި ސަމިޓުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
1 ޑިސެމްބަރު، 2023: ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫއޭއީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕް28 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ މި ސަމިޓުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
1 ޑިސެމްބަރު، 2023: ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔޫއޭއީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕް28 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުއިޒު ވަނީ މި ސަމިޓުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާފައި. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
1 ޑިސެމްބަރު، 2023: ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔޫއޭއީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕް28 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުއިޒު ވަނީ މި ސަމިޓުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާފައި. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
1 ޑިސެމްބަރު، 2023: ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫއޭއީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕް28 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ މި ސަމިޓުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ޔޫއެން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
1 ޑިސެމްބަރު، 2023: ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫއޭއީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕް28 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ މި ސަމިޓުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ޔޫއެން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
1 ޑިސެމްބަރު، 2023: ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫއޭއީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕް28 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ މި ސަމިޓުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް