ޚަބަރު

އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ފަޟީލަތުއްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް


  • ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް މިމަގާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގައި

  • ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފުވަނީ އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިމާމުގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ދ.މީދޫ ފެހިގެ ފަޟީލަތުއްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް މި މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގައެވެ.

ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފު ކުރިން ވަނީ އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިމާމުގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ.