ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: އިޤްތިޞާދީ ހަބަކަށް ތިލަފުށި، ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ތިލަފުށި ފޭސް ދޭއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިވަގުތު 117 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ހާރބަރ އިންޖީނިއަރިންގް ކޮމަޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ--/ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
ތިލަފުށި ފޭސް ދޭއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިވަގުތު 117 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ހާރބަރ އިންޖީނިއަރިންގް ކޮމަޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ--/ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
ތިލަފުށި ފޭސް ދޭއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިވަގުތު 117 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ހާރބަރ އިންޖީނިއަރިންގް ކޮމަޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ--/ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
ތިލަފުށި ފޭސް ދޭއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިވަގުތު 117 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ހާރބަރ އިންޖީނިއަރިންގް ކޮމަޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ--/ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
ތިލަފުށި ފޭސް ދޭއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިވަގުތު 117 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ހާރބަރ އިންޖީނިއަރިންގް ކޮމަޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ--/ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
ތިލަފުށި ފޭސް ދޭއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިވަގުތު 117 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ހާރބަރ އިންޖީނިއަރިންގް ކޮމަޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ--/ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
ތިލަފުށި ފޭސް ދޭއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިވަގުތު 117 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ހާރބަރ އިންޖީނިއަރިންގް ކޮމަޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ--/ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
ތިލަފުށި ފޭސް ދޭއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިވަގުތު 117 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ހާރބަރ އިންޖީނިއަރިންގް ކޮމަޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ--/ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
ތިލަފުށި ފޭސް ދޭއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިވަގުތު 117 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ހާރބަރ އިންޖީނިއަރިންގް ކޮމަޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ--/ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
ތިލަފުށި ފޭސް ދޭއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިވަގުތު 117 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ހާރބަރ އިންޖީނިއަރިންގް ކޮމަޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ--/ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
ތިލަފުށި ފޭސް ދޭއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިވަގުތު 117 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ ހާރބަރ އިންޖީނިއަރިންގް ކޮމަޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ--/ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް