ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ރަނިންގ މޭޓް ޓޯކް ޝޯވ

30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
30 އޮގަސްޓް، 2023: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް--ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް