ފޮޓޯ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޖޮބް ފެއަރ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެއަރގައި މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ވަނީ ކޮށްފައި. އިންޓަރވިއު މަރުހަލާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވޭ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.