ފޮޓޯ

މުލަރޯދަ ވިލޭރޭ، މަގުތަކާއި ފިހާރަތައް ފުރި ބާރުވެފައި

މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ މުލަ ރޯދަދުވަސް. ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެތައް ބަޔަކު ނުކުތުމުން ރޭވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަބޮލިކޮށެވެ. ފިހާރަތަކާއި ބަޒާރުތައް ތޮއްޖެހި ފުރިބާރުވެފައި އޮތޯ ރޯދަމަހަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުނު މީހުންނާއިގެންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ މުލަ ރޯދަދުވަސް. ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެތައް ބަޔަކު ނުކުތުމުން ރޭވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަބޮލިކޮށެވެ. ފިހާރަތަކާއި ބަޒާރުތައް ތޮއްޖެހި ފުރިބާރުވެފައި އޮތޯ ރޯދަމަހަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުނު މީހުންނާއިގެންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ މުލަ ރޯދަދުވަސް. ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެތައް ބަޔަކު ނުކުތުމުން ރޭވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަބޮލިކޮށެވެ. ފިހާރަތަކާއި ބަޒާރުތައް ތޮއްޖެހި ފުރިބާރުވެފައި އޮތޯ ރޯދަމަހަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުނު މީހުންނާއިގެންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ މުލަ ރޯދަދުވަސް. ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެތައް ބަޔަކު ނުކުތުމުން ރޭވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަބޮލިކޮށެވެ. ފިހާރަތަކާއި ބަޒާރުތައް ތޮއްޖެހި ފުރިބާރުވެފައި އޮތޯ ރޯދަމަހަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުނު މީހުންނާއިގެންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ މުލަ ރޯދަދުވަސް. ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެތައް ބަޔަކު ނުކުތުމުން ރޭވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަބޮލިކޮށެވެ. ފިހާރަތަކާއި ބަޒާރުތައް ތޮއްޖެހި ފުރިބާރުވެފައި އޮތޯ ރޯދަމަހަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުނު މީހުންނާއިގެންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ މުލަ ރޯދަދުވަސް. ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެތައް ބަޔަކު ނުކުތުމުން ރޭވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަބޮލިކޮށެވެ. ފިހާރަތަކާއި ބަޒާރުތައް ތޮއްޖެހި ފުރިބާރުވެފައި އޮތޯ ރޯދަމަހަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުނު މީހުންނާއިގެންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ މުލަ ރޯދަދުވަސް. ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެތައް ބަޔަކު ނުކުތުމުން ރޭވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަބޮލިކޮށެވެ. ފިހާރަތަކާއި ބަޒާރުތައް ތޮއްޖެހި ފުރިބާރުވެފައި އޮތޯ ރޯދަމަހަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުނު މީހުންނާއިގެންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ މުލަ ރޯދަދުވަސް. ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެތައް ބަޔަކު ނުކުތުމުން ރޭވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަބޮލިކޮށެވެ. ފިހާރަތަކާއި ބަޒާރުތައް ތޮއްޖެހި ފުރިބާރުވެފައި އޮތޯ ރޯދަމަހަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުނު މީހުންނާއިގެންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ މުލަ ރޯދަދުވަސް. ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެތައް ބަޔަކު ނުކުތުމުން ރޭވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަބޮލިކޮށެވެ. ފިހާރަތަކާއި ބަޒާރުތައް ތޮއްޖެހި ފުރިބާރުވެފައި އޮތޯ ރޯދަމަހަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުނު މީހުންނާއިގެންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ މުލަ ރޯދަދުވަސް. ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެތައް ބަޔަކު ނުކުތުމުން ރޭވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަބޮލިކޮށެވެ. ފިހާރަތަކާއި ބަޒާރުތައް ތޮއްޖެހި ފުރިބާރުވެފައި އޮތޯ ރޯދަމަހަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުނު މީހުންނާއިގެންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު /ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.