ވިޔަފާރި

ރޯދަމަހަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ދިރާގުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޙާއްސަ އޮފަރތަކެއް

ދިރާގުން މި ރަމަޟާންމަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު އިނާމުތަކާއި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު "ބޮޑު ހަދިޔާ"އާއެކު ރޯދަމަހަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގު ބޮޑު ހަދިޔާއާއެކު އެކުންފުނީގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރޯދަ މަހުގެ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 'މައިޑިއާ' ބްރޭންޑްގެ އަގުހުރި ހޯމް އެޕްލައިންސް ޕެކެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި ޕެކްގެ ތެރޭގައި ފުލީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިން، ދެ ދޮރު ލީ އައިސް އަލަމާރި، އަވަން، މައިކްރޮވޭވް އަދި ވެކިއުމް ކްލީނަރގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ސާމާނުވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް، ޕޯސްޓްޕެއިޑް، މޮބައިލް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ގެންގުޅުއްވާ ހުރިހާ އެކްޓިވް ކަސްޓަމަރުންވެސް މީގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 'ބޯނަސް މެގަ ހަދިޔާ' ގެ ނަމުގައި ދިރާގުގެ ހުރިހާ އެކްޓިވް ޕްރީޕެއިޑް، ޕޯސްޓްޕެއިޑް، މޮބައިލް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި އެއް ފަރާތަކަށް ދެމީހެއްގެ އުމުރާ ދަތުރެއްވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ދިރާގުން ރޯދަމަހަށް ތައާރަފްކުރި އޮފަރތައް:

* ޑެއިލީ ގިފްޓް: ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިހު 4:00 އިން ހެނދުނު 9:00 އަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ލިމިޓެޑް ޓައިމް އޮފާ އެޑް-އޮން އެއް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެއެވެ. މި ލިބޭ ޚާއްސަ އެޑް-އޮން 1 ކަލަންޑަރު ދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

* ބޯނަސް ގިފްޓް: ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް އެޑް-އޮންއެއް ނުވަތަ ބޫސްޓާރއެއް ގަންނަ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް 24 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަކަށް އިތުރު ހިލޭ އޮފަރއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

* ރޯދަ ހަދިޔާ ފިހާރަ: ދިރާގު އެޕްގެ ޑިޖިޓަލް ރޯދަ ހަދިޔާ ފިހާރައިން ޚާއްސަ އެކްސްކްލޫސިވް އޮފާތަކެއް ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ލިބޭނެއެވެ.

* ޑަބަލް ޑޭޓާ ބޫސްޓަރ: ރަމަޟާން މަހުގެ ލިމިޓަޑް ޓައިމް އޮފަރއެއްގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް ބޫސްޓަރ ނަގާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ދެގުނު ޑޭޓާ ލިބޭނެއެވެ.

މިއަހަރު ދިރާގު ރަމަޟާން މަހުގެ ކެމްޕެއިންގެ ޝިޔާރު ބިނާކޮށްފައިވަނީ މަންމައިންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށާއި މަންމަޔާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މައްޗަށްކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. މިގޮތުން މިޝިޔާރާ ގުޅުވައިގެން ދިރާގުގެ ސީ.އެސް.އާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވަނީ މަމްސް އެއިޑް އެން.ޖީ.އޯގެ 'ރަމަޟާން އެއިޑް' ކެމްޕެއިންގެ ޕާރޓްނަރަކަށްވެފައެވެ. މީގެ ދަށުން ދިރާގުން ވަނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ 100 އާއިލާއަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.