ޚަބަރު

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔޫކްރެއިނަށް

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިޔޯ ކިޝިޑާ ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގަންނަވައި، އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޔޫކްރެއިނުގެ ވެރިރަށް ކީވް ކައިރީގައި އޮންނަ ބުޗާއަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ކިޝިޑާ ވަނީ، ރަޝިޔާ ސިފައިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނަށް އަރައިގެން އުޅޭ ރަޝިޔާގެ ސިފައިން ބުޗާގައި ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކާއި ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ހަނގުރާމައިގެ ކުރީކޮޅު ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތަކުން ވަނީ ދުވަސްކޮޅަކަށް ބުޗާ އެ މީހުންގެ އަތްދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް، އެ ރަށުގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކާއި ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް ރަޝިޔާއިން ދޮގުކުރެއެވެ.

"ބުޗާއަށް ފޭބުމުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކުން ފުން އަސަރެއް ކުރުވި. އެ ރަށުގައި ހިންގާފައިވާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކާއި ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތައް އެއޮތީ ފެންނަން. ބުޗާގައި ހިންގާފައިވާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް ކުށްވެރިކުރޭ،" ކިޝިޑާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޝިޑާއަކީ ގްރޫޕް އޮފް ސެވަން ނުވަތަ ޖީ7ގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ޔޫކްރެއިނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ބޭފުޅާއެވެ. އޭނާ ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި މި ވަނީ، އަންނަ މޭ މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖީ7ގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ގިނަ ބަޔަކު ބާރުއަޅަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ކިޝިޑާގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ އޭނާއާއި ޖަޕާނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. ޔޫކްރެއިނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ނައިބު އެމީން ޑްޜަޕޮރްވާ ވިދާޅުވީ، ކިޝިޑާގެ ދަތުރުފުޅުން ޖަޕާނާއި ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމުގައެވެ. އަދި، ޔޫކްރެއިނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަޝިޔާއިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމުގައެވެ.

ކިޝިޑާ ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި މި ވަނީ، ޖަޕާނުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގް ރަޝިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވައި، އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑިމިޔަރ ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ޝީގެ ދަތުރުފުޅުގެ އެޖެންޑާގައި ވެސް އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައެވެ. މި ހަނގުރާމައަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް ޝީ ވަނީ، ބާރަ ނުކުތާގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސުލްޙައިގެ ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.