ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުން

9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އިތުބާރު އުފެދެމުންއައިނަމަވެސް، އަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ނިންމުން ލަސްވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އިތުބާރު އުފެދެމުންއައިނަމަވެސް، އަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ނިންމުން ލަސްވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އިތުބާރު އުފެދެމުންއައިނަމަވެސް، އަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ނިންމުން ލަސްވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އިތުބާރު އުފެދެމުންއައިނަމަވެސް، އަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ނިންމުން ލަސްވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މިއަހަރަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ނިޒާމީ ބޮޑު ބަދަލަކަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ އަހަރެއް ކަމުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުދާން ވިދާޅުވި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މިއަހަރަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ނިޒާމީ ބޮޑު ބަދަލަކަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ އަހަރެއް ކަމުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުދާން ވިދާޅުވި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އިތުބާރު އުފެދެމުންއައިނަމަވެސް، އަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ނިންމުން ލަސްވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އިތުބާރު އުފެދެމުންއައިނަމަވެސް، އަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ނިންމުން ލަސްވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އިތުބާރު އުފެދެމުންއައިނަމަވެސް، އަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ނިންމުން ލަސްވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އިތުބާރު އުފެދެމުންއައިނަމަވެސް، އަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ނިންމުން ލަސްވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
9 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އިތުބާރު އުފެދެމުންއައިނަމަވެސް، އަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ނިންމުން ލަސްވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް