ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން

އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން. މިކްރޫޒްލައިނާއަކީ 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މިކްރޫޒްލައިނާއިން 1620 ފަތުރުވެރިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ މީހުންނާއެކު 800 ކްރޫ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންވެސް މިކްރޫޒްލައިނާއިން ރާއްޖެއައިސްފައިވެއެވެ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން. މިކްރޫޒްލައިނާއަކީ 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މިކްރޫޒްލައިނާއިން 1620 ފަތުރުވެރިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ މީހުންނާއެކު 800 ކްރޫ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންވެސް މިކްރޫޒްލައިނާއިން ރާއްޖެއައިސްފައިވެއެވެ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން. މިކްރޫޒްލައިނާއަކީ 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މިކްރޫޒްލައިނާއިން 1620 ފަތުރުވެރިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ މީހުންނާއެކު 800 ކްރޫ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންވެސް މިކްރޫޒްލައިނާއިން ރާއްޖެއައިސްފައިވެއެވެ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން. މިކްރޫޒްލައިނާއަކީ 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މިކްރޫޒްލައިނާއިން 1620 ފަތުރުވެރިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ މީހުންނާއެކު 800 ކްރޫ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންވެސް މިކްރޫޒްލައިނާއިން ރާއްޖެއައިސްފައިވެއެވެ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން. މިކްރޫޒްލައިނާއަކީ 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މިކްރޫޒްލައިނާއިން 1620 ފަތުރުވެރިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ މީހުންނާއެކު 800 ކްރޫ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންވެސް މިކްރޫޒްލައިނާއިން ރާއްޖެއައިސްފައިވެއެވެ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން. މިކްރޫޒްލައިނާއަކީ 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މިކްރޫޒްލައިނާއިން 1620 ފަތުރުވެރިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ މީހުންނާއެކު 800 ކްރޫ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންވެސް މިކްރޫޒްލައިނާއިން ރާއްޖެއައިސްފައިވެއެވެ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން. މިކްރޫޒްލައިނާއަކީ 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މިކްރޫޒްލައިނާއިން 1620 ފަތުރުވެރިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ މީހުންނާއެކު 800 ކްރޫ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންވެސް މިކްރޫޒްލައިނާއިން ރާއްޖެއައިސްފައިވެއެވެ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން. މިކްރޫޒްލައިނާއަކީ 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މިކްރޫޒްލައިނާއިން 1620 ފަތުރުވެރިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ މީހުންނާއެކު 800 ކްރޫ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންވެސް މިކްރޫޒްލައިނާއިން ރާއްޖެއައިސްފައިވެއެވެ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން. މިކްރޫޒްލައިނާއަކީ 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މިކްރޫޒްލައިނާއިން 1620 ފަތުރުވެރިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ މީހުންނާއެކު 800 ކްރޫ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންވެސް މިކްރޫޒްލައިނާއިން ރާއްޖެއައިސްފައިވެއެވެ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން. މިކްރޫޒްލައިނާއަކީ 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މިކްރޫޒްލައިނާއިން 1620 ފަތުރުވެރިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ މީހުންނާއެކު 800 ކްރޫ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންވެސް މިކްރޫޒްލައިނާއިން ރާއްޖެއައިސްފައިވެއެވެ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން. މިކްރޫޒްލައިނާއަކީ 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މިކްރޫޒްލައިނާއިން 1620 ފަތުރުވެރިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ މީހުންނާއެކު 800 ކްރޫ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންވެސް މިކްރޫޒްލައިނާއިން ރާއްޖެއައިސްފައިވެއެވެ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އިޓަލީގެ ކްރޫޒްލައިނާ "ކޮސްޓަރ ޑެލިޒިއޯސާ" މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން. މިކްރޫޒްލައިނާއަކީ 3000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މިކްރޫޒްލައިނާއިން 1620 ފަތުރުވެރިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ މީހުންނާއެކު 800 ކްރޫ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންވެސް މިކްރޫޒްލައިނާއިން ރާއްޖެއައިސްފައިވެއެވެ. / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް