ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމްގެ "ބުންވަރު" ހިނގާލުން

3 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޕީޕީއެމްގެ "ބުންވަރު" ހިނގާލުން ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
3 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޕީޕީއެމްގެ "ބުންވަރު" ހިނގާލުން ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
3 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޕީޕީއެމްގެ "ބުންވަރު" ހިނގާލުން ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
3 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޕީޕީއެމްގެ "ބުންވަރު" ހިނގާލުން ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
3 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޕީޕީއެމްގެ "ބުންވަރު" ހިނގާލުން ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
3 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޕީޕީއެމްގެ "ބުންވަރު" ހިނގާލުން ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
3 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޕީޕީއެމްގެ "ބުންވަރު" ހިނގާލުން ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
3 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޕީޕީއެމްގެ "ބުންވަރު" ހިނގާލުން ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
3 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޕީޕީއެމްގެ "ބުންވަރު" ހިނގާލުން ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
3 ފެބްރުއަރީ، 2023: ޕީޕީއެމްގެ "ބުންވަރު" ހިނގާލުން ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް