ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ

ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ. ގިނައަދަދެއްގެ ކަބް ސްކައުޓުން ބައިވެރިވި މި ރެލީގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ. ގިނައަދަދެއްގެ ކަބް ސްކައުޓުން ބައިވެރިވި މި ރެލީގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ. ގިނައަދަދެއްގެ ކަބް ސްކައުޓުން ބައިވެރިވި މި ރެލީގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ. ގިނައަދަދެއްގެ ކަބް ސްކައުޓުން ބައިވެރިވި މި ރެލީގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ. ގިނައަދަދެއްގެ ކަބް ސްކައުޓުން ބައިވެރިވި މި ރެލީގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ. ގިނައަދަދެއްގެ ކަބް ސްކައުޓުން ބައިވެރިވި މި ރެލީގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ. ގިނައަދަދެއްގެ ކަބް ސްކައުޓުން ބައިވެރިވި މި ރެލީގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ. ގިނައަދަދެއްގެ ކަބް ސްކައުޓުން ބައިވެރިވި މި ރެލީގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ. ގިނައަދަދެއްގެ ކަބް ސްކައުޓުން ބައިވެރިވި މި ރެލީގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ. ގިނައަދަދެއްގެ ކަބް ސްކައުޓުން ބައިވެރިވި މި ރެލީގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ. ގިނައަދަދެއްގެ ކަބް ސްކައުޓުން ބައިވެރިވި މި ރެލީގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަބް ރެލީ. ގިނައަދަދެއްގެ ކަބް ސްކައުޓުން ބައިވެރިވި މި ރެލީގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ / ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.