ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ

އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އީވްނިންގ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހިނގި އަލިފާން ޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އީވްނިންގ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވޭ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް