ފޮޓޯ

ވޯލްޑްކަޕްގެ ބޮޑެތި ސްކްރީންތަކާއި ފޯރި

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދަކީ ދިވެހިންނަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތައް ބެހެއްޓުމާއި ފޭން ޒޯންތައްވެސް ހަދާ. ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް