ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުން

17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު
17 ނޮވެމްބަރު، 2022: ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: އަޅި ނަސީރު