ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން

16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
16 ނޮވެމްބަރު، 2022: ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބައެއް އާލާތްތައް ދައްކާލުން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު، ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް