ޚަބަރު

އުތުރު ކޮރެޔާއިން ނިއުކްލިޔަރ ޓެސްޓެއް ހަދައިފިނަމަ ރައްދު ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު


އުތުރު ކޮރެޔާއިން ނިއުކްލިޔަރ ޓެސްޓެއް ހަދައިފި ނަމަ، އެ ޤައުމަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއާއި ޖަޕާން އަދި ދެކުނު ކޮރެޔާއިން ދީފިއެވެ. މި ތިން ޤައުމުން އެ ކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ކެމްބޯޑިޔާގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިރުދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތައް ކަމުގައިވާ އާސިޔާގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މަހާސިންތާގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހުއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ އިތުރުން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިޔޯ ކިޝިޑާއާއި ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ރައީސް ޔޫކް ސުކް-ޔޮލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އުތުރު ކޮރެޔާއިން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މިސައިލް ޓެސްޓުތައް ވަނީ ހަދާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިނޓަރކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެއީ އެހެން ބައްރަކާ ހަމައަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ދުރު ރާސްތާގެ މިސައިލެކެވެ.

އެމެރިކާއާއި ޖަޕާނާއި ދެކުނު ކޮރެޔާއިން ވަނީ އުތުރު ކޮރެޔާގެ މިސައިލް ޓެސްޓުތައް ކުށްވެރި ކޮށްފައެވެ. އަދި، އުތުރު ކޮރެޔާއިން ހަތްވަނަ ނިއުކްލިޔަރ ޓެސްޓެއް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމުގައި އެ ޤައުމުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. ތިން ޤައުމުން ނެރުނު ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އުތުރު ކޮރެޔާއިން ނިއުކްލިޔަރ ޓެސްޓެއް ހަދައިފިނަމަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުން އެ ޤައުމާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ އަދި ހަރުކަށި ރައްދެއް ދޭނެ ކަމުގައެވެ.

އަދި، އުތުރު ކޮރެޔާގެ މިސައިލް ޓެސްޓުތަކުގެ ސަބަބުން ޖަޕާނާއި ދެކުނު ކޮރެޔާގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޤައުމުތައް ދިފާޢު ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އެހީތެރިވެދޭ ކަމުގައި ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި، އެމެރިކާއިން އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދީފައިވެއެވެ. އަދި، އެމެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް ނިއުކްލިޔަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ވެސް ބަޔާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެޔާއިން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިސައިލް ޓެސްޓު ކުރުން އިތުރު ކޮށްފައި ވަނީ، އެމެރިކާއާއި ދެކުނު ކޮރެޔާ ގުޅިގެން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އުތުރު ކޮރެޔާއިން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި، އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމަށް ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިވެއެވެ.

މަސްރަޙު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ، އެމެރިކާއާއި ދެކުނު ކޮރެޔާ ގުޅިގެން ހިންގާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކާ މެދު އުތުރު ކޮރެޔާއިން ޖެހިލުންވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، އެ ޤައުމުގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ބާރު ދެރަކަމެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ އުޅަނދުތަކަކީ އެތަކެއް އަހަރެއް ކުރިން އުފައްދާފައިވާ، މި ޒަމާނަށް ފެތޭ އުޅަނދުތަކެއް ނޫނެވެ. އަދި، އެ ޤައުމުގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ޕައިލެޓުންނަކީ އެހާ ތަޖުރިބާކާރު ބަޔެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް މަސްރަޙު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.