ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން -- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި ބައްދަލުވުމުގައި އެމް.އެމް.އޭ ގެ ފަރާތުން މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުން -- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި ބައްދަލުވުމުގައި އެމް.އެމް.އޭ ގެ ފަރާތުން މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުން -- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި ބައްދަލުވުމުގައި އެމް.އެމް.އޭ ގެ ފަރާތުން މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުން -- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި ބައްދަލުވުމުގައި އެމް.އެމް.އޭ ގެ ފަރާތުން މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުން -- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު-- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު-- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައ އެމް.އެމް.އޭގެ ގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުން -- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން. - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވްނީ -- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވްނީ. . - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.
2023 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ. . - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް.