ޚަބަރު

ރަޝިޔާގެ ޖަރީމާތައް ތަހުޤީޤު ކުރަން އެއްބަސްވުމަކަށް

ރަޝިޔާ ސިފައިން ޔޫކްރެއިނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ތަހުޤީޤު ކުރުމަށް އެމެރިކާއާއި ޔޫކްރެއިނުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ބަންޑާރަ ނައިބު މެރިކް ގާލެންޑްއާއި ޔޫކްރެއިނުގެ ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް އަންޑްރޭ ކޮސްޓިންއާ ދެމެދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

"އަހުރެމެން އެއްބަސްވީ، ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ހިންގާ މީހުން ހޯދައި، އެ މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން. އެ ކަމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން،" މި އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާލެންޑް ވިދާޅުވިއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަޅުލާފައިވާ 450 އަށްވުރެ ގިނަ ކަށްވަޅު، ރަޝިޔާގެ އަތްދަށުން ދާދިފަހުން މިނިވަން ކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަމުގައިވާ އިޒްޔުމްއިން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރާފައި ވަނީ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި، އެ ޤައުމުގެ އިރުމައްޗާއި ދެކުނުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް ވަނީ ހިފާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމުގެ އިރުމަތީގައިވާ ޑޮންބާސްގައި ހިމެނޭ ޑޮނެޓްސް އަދި ލުހާންސް ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން ދެކުނުގައިވާ ޚާރްސަން އަދި ޒަޕޮރީޜިޔާ ހިމެނެއެވެ.

އެ ސަރަޙައްދުތައް އިދާރީ ގޮތުން ބަލަހައްޓާ ރަޝިޔާއިން ވާގިވެރިވެދޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ، އެ ސަރަޙައްދުތައް ޔޫކްރެއިނުން ވަކި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި، އެ ކަމާ މެދު ފެންނަ ނުފެންނަ ގޮތެއް ދެނެގަތުމަށް ސެޕްޓެންބަރު 23އިން ފެށިގެން ވޯޓު ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ސެޕްޓެންބަރު 27އާ ހަމައަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިނުގެ ފައުޖުތަކުގެ ދެމެދުގައި އަދި ވެސް ދަނީ ހަމަލާތައް ބަދަލު ކުރަމުންނެވެ. އަދި، ޔޫކްރެއިނާ ވަކިވެ، ރަޝިޔާއާ ގުޅެން އެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ރައްޔިތުން ނިންމައިފި ނަމަ، ހަނގުރާމައިގެ މަސްރަޙު އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

ރަޝިޔާއިން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން، އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ފުރިހަމަ ބާރުވެރިކަން ބޭނުން ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ. އަދި، ޔޫކްރެއިނުގެ ސަރަޙައްދުތައް ރަޝިޔާއާ ގުޅިއްޖެ ނަމަ، އެ ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތް ކުރުގެ ޒިންމާ ވެސް ރަޝިޔާއަށް އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ. 2014ވަނަ އަހަރު ވެސް ރަޝިޔާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި، އެ ޤައުމުގެ ދެކުނުގައިވާ ކްރައިމިޔާ ސަރަޙައްދު ހަފާފައެވެ. އަދި، ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގައި، އެއީ ރަޝިޔާގެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނާ ވަކިވުމަށް ވޯޓުތައް ނަގަން ރަޝިޔާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ތައްޔާރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ދަނީ އެ ކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. އެމެރިކާއާއި ޖަރުމަނު ވިލާތާއި ފަރަންސޭސި ވިލާތުން ވަނީ ވޯޓާ ދެކޮޅުކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި، ނޭޓޯއިން ވަނީ، މި ފަދަ ވޯޓެއް ބާއްވައިފި ނަމަ، ހަނގުރާމައިގެ މަސްރަޙު އިތުރަށް ގޯސްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

"ރަޝިޔާއަށް އެހެން ޤައުމެއްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެރުމަކީ ކުށެއް. އެ ފަދަ އަމަލެއް ހިންގައިފި ނަމަ، ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން. ރަޝިޔާގެ ދިފާޢުގައި އަސްކަރިއްޔާގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރާނަން،" ރަޝިޔާގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑޭފް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާއަކީ، ކުރިން ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމާއި ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަޤާމު ވެސް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

"ރަޝިޔާގެ މައްސަލަ ޔޫކްރެއިނުން ހައްލު ކުރާނަން. އެ ކަން ކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުން،" ވޯޓާ މެދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަންޑްރީ ޔަރްމަކް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަޝިޔާގެ އަމަލުތަކާ ބައްދަލު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް އޭނާ ދެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް، ޔޫކްރެއިނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑިމިޓްރޯ ކުލެބާ ވިދާޅު ވަނީ، މި ފަދަ ވޯޓެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަދަލު ނާންނާނެ ކަމުގައެވެ.

"މި ފަދަ ވޯޓެއް ނަގައި، ޤައުމެއްގެ ބައެއް އަތުލުމަކީ، އެ ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް އަރައިގަތުމުގެ އަމަލެއް. މި ފަދަ ގޮތަކަށް ރަޝިޔާއިން އަތްގަދަ ކޮށްފައިވާ ޔޫކްރެއިނުގެ ސަރަޙައްދުތައް އެމެރިކާއިން ދުވަހަކު ވެސް ބަލައި ނުގަންނާނެ،" މި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމެރިކާގެ ވައިޓްހައުސްގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރު ޖޭކް ސަލިވަން ވިދާޅުވިއެވެ.