ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު، ޕީއެސްއެމް ނިއުސް