ޚަބަރު

ޔޫކްރެއިނުގެ އިރުމަތީގައި ރަޝިޔާގެ ބާރުގަދަކުރަނީ

ޔޫކްރެއިނުގެ އިރުމަތީ ދޮންބެސް ސަރަޙައްދުގައި ރަޝިޔާ ސިފައިންގެ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކޮށް، އިތުރު ރަށްތަކެއް ހިފުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ، ދޮންބެސްގެ ދެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ އަވްދީވްކާއާއި ޕިސްކީ ކައިރިއަށް ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތަކުން ޖަމާވަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ ސަރަޙައްދު ދިފާޢު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޔޫކްރެއިން ސިފައިންނާ ވަރުގަދައަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ކަމުގައެވެ.

ޕިސްކީއަކީ ރަޝިޔާ ސިފައިންގެ އަތްދަށުގައިވާ ދޮނެޓްސްގެ އިރުދެކުނުން 10 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. އެ ރަށް ހިފުމަށް ރަޝިޔާ ސިފައިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާ ކަމުގައި ޔޫކްރެއިނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ރަށް ދިފާޢު ކުރުމުގައި ޔޫކްރެއިން ސިފައިން އަދި ކާމިޔާބީ ހޯދަމުންދާ ކަމުގައި ވެސް އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ޖެނެރަލެއް ކަމުގައިވާ އޮލެކްސީ ގްރޮމޯފް ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީގައިވާ ސްލޮވިއާންސްކް ކައިރީގައިވާ ދެ އަވަށެއް ރަޝިޔާ ސިފައިންގެ އަތްދަށުން މިނިވަން ކުރެވިއްޖެ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް، އެ ސަރަޙައްދުގައިވާ ބޯޓުދެލި ނަގާ މައިނެއް ހިފަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާ ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ޔޫކްރެއިން ސިފައިން ފަހަތަށް ޖައްސާފައިވާ ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާ ސިފައިން އަތްގަދަ ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް މިނިވަން ކުރުމަށް ޔޫކްރެއިން ސިފައިން ހިންގަމުންދާ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން އަތްގަދަ ކޮށްފައިވާ ދޮނެޓްސްކްގައިވާ ރަޝިޔާ ސިފައިންގެ އަމާޒުތަކަށް ދަނީ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި ޔޫކްރެއިނުން ދަނީ އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ދުރުރާސްތާ ބަރު ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

ދޮނެޓްސްކުގައި ރަޝިޔާއިން ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ މައި އިދާރާއިން ބުނީ، ޔޫކްރެއިން ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި ޢާންމުންގެ ފަސް މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އިތުރު ހަ މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމުގައެވެ. އެ ތަނުގައި ހުންނަ ޔޫކްރެއިނުގެ ގަވަރުނަރު ޕަވްލޯ ކިރިލެންކޯ ވިދާޅުވީ، ބަޚްމުތު، މަރްޔިންކާ އަދި ޝެވްޗެންކޯ ކިޔާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ރަޝިޔާ ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ޢާންމުންގެ ތިން މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި، ޓޮރެޓްސްކް ކިޔާ ރަށަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ޢާންމުންގެ އަށް މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢާންމުންގެ އަމާޒުތަކަށް ގަސްދުގައި ހަމަލާ ދެމުންދާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ކުރާ ތުހުމަތުތައް ރަޝިޔާއިން ދޮގު ކުރެއެވެ. ބުނީ، ދޮންބެސް އެކުލެވިގެންވާ ދެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ދޮނެޓްސް ރަޝިޔާ ސިފައިންގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައެވެ.

ރަޝިޔާ ސިފައިން އަވްދީވްކާއާއި ޕިސްކީއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައި މި ވަނީ، ޔޫކްރެއިނުގެ ދެކުނުގައި ރަޝިޔާއިން އަތްގަދަ ކޮށްފައިވާ ޚަރްސަން މިނިވަން ކުރުމަށް ޔޫކްރެއިން ސިފައިން ވަރުގަދަ ކެމްޕޭނެއް ފެށުމާ ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިންގެ ފައުޖުތައް ބައިބައި ކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމުގައެވެ. ޚަރްސަންގެ 53 ރަށެއް މިހާރު ވެސް މިނިވަން ކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ޔޫކްރެއިން ސިފައިން ބުނެއެވެ.
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަކީ، ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށް ފަހު ވިލާތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތު ކަމުގައި ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޔެންސް ސްޓޮލްޓެންބަރގް ވިދާޅުވެއެވެ. "ހަތިޔާރާއި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް ކާމިޔާބީއާއި ކުރިއެރުން ލިބުނަ ދީގެން ނުވާނެ،" ސްޓޮލްޓެންބަރގް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރަޝިޔާއިން ޖޯގިޔާއާއި މޮލްޑޯވާ އަދި ޔޫކްރެއިނަށް ހަދަމުންދާ ގޮތް ނޭޓޯގެ ޤައުމަކަށް ހަދަން އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ހިތަށް އަރުވައިލި ނަމަވެސް މުޅި ނޭޓޯއިން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާނެ،" ޕުޓިންއަށް އިންޒާރު ދެއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.