ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ހައްޖުވެރިންގެ އެންމެފަހު ގްރޫޕު ފުރުން

ހައްޖުވެރިންގެ އެންމެފަހު ގްރޫޕު ފުރުން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ފުރި ޙައްޖުވެރިންގެ އެންމެ ފަހު ގްރޫޕް ފުރަން އެއަރޕޯޓްގައި. ރާއްޖެއިން މިއަހަރު 453 މީހަކު ހައްޖަށް ފުރި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހައްޖުވެރިންގެ އެންމެފަހު ގްރޫޕު ފުރުން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހައްޖުވެރިންގެ އެންމެފަހު ގްރޫޕު ފުރުން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހައްޖުވެރިންގެ އެންމެފަހު ގްރޫޕު ފުރުން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހައްޖުވެރިންގެ އެންމެފަހު ގްރޫޕު ފުރުން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހައްޖުވެރިންގެ އެންމެފަހު ގްރޫޕު ފުރުން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހައްޖުވެރިންގެ އެންމެފަހު ގްރޫޕު ފުރުން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހައްޖުވެރިންގެ އެންމެފަހު ގްރޫޕު ފުރުން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހައްޖުވެރިންގެ އެންމެފަހު ގްރޫޕު ފުރުން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް