ފޮޓޯ

ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ޙަރަކާތް

މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މެއި 2، 2022: ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް، ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެންކުޅީގެ ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް