ފޮޓޯ

ރޯދަ ކުރުކުރުން: ތުއްތު ކުދިންނަށް ކޮތަރު ޕާކު ވަރެއް ނެތް

27 އޭޕްރިލް، 2022: ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހަވީރު ގަޑިއަކީ ރޯދަ ކުރުކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭރައް ނުކުންނަ ވަގުތެކެވެ. މިގޮތުން ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ނުވަތަ މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމުން ނަމަ، ކޮތަރުޕާކުގައި ތިބޭ ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭން ދިޔުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 އޭޕްރިލް، 2022: ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހަވީރު ގަޑިއަކީ ރޯދަ ކުރުކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭރައް ނުކުންނަ ވަގުތެކެވެ. މިގޮތުން ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ނުވަތަ މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމުން ނަމަ، ކޮތަރުޕާކުގައި ތިބޭ ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭން ދިޔުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 އޭޕްރިލް، 2022: ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހަވީރު ގަޑިއަކީ ރޯދަ ކުރުކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭރައް ނުކުންނަ ވަގުތެކެވެ. މިގޮތުން ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ނުވަތަ މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމުން ނަމަ، ކޮތަރުޕާކުގައި ތިބޭ ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭން ދިޔުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 އޭޕްރިލް، 2022: ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހަވީރު ގަޑިއަކީ ރޯދަ ކުރުކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭރައް ނުކުންނަ ވަގުތެކެވެ. މިގޮތުން ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ނުވަތަ މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމުން ނަމަ، ކޮތަރުޕާކުގައި ތިބޭ ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭން ދިޔުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 އޭޕްރިލް، 2022: ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހަވީރު ގަޑިއަކީ ރޯދަ ކުރުކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭރައް ނުކުންނަ ވަގުތެކެވެ. މިގޮތުން ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ނުވަތަ މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމުން ނަމަ، ކޮތަރުޕާކުގައި ތިބޭ ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭން ދިޔުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 އޭޕްރިލް، 2022: ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހަވީރު ގަޑިއަކީ ރޯދަ ކުރުކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭރައް ނުކުންނަ ވަގުތެކެވެ. މިގޮތުން ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ނުވަތަ މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމުން ނަމަ، ކޮތަރުޕާކުގައި ތިބޭ ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭން ދިޔުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 އޭޕްރިލް، 2022: ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހަވީރު ގަޑިއަކީ ރޯދަ ކުރުކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭރައް ނުކުންނަ ވަގުތެކެވެ. މިގޮތުން ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ނުވަތަ މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމުން ނަމަ، ކޮތަރުޕާކުގައި ތިބޭ ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭން ދިޔުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 އޭޕްރިލް، 2022: ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހަވީރު ގަޑިއަކީ ރޯދަ ކުރުކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭރައް ނުކުންނަ ވަގުތެކެވެ. މިގޮތުން ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ނުވަތަ މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމުން ނަމަ، ކޮތަރުޕާކުގައި ތިބޭ ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭން ދިޔުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 އޭޕްރިލް، 2022: ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހަވީރު ގަޑިއަކީ ރޯދަ ކުރުކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭރައް ނުކުންނަ ވަގުތެކެވެ. މިގޮތުން ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ނުވަތަ މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމުން ނަމަ، ކޮތަރުޕާކުގައި ތިބޭ ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭން ދިޔުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް