ފޮޓޯ

ރޯދަ ވީއްލުމަަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ސުފުރާ ތައްޔާތުކުރުން

އެޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ރޯދަވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. ރޯދަވީއްލުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރޭ. މިއީ ޝައުޤުވެރި ތަފާތު މަންޒަރެއް. - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އެޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ރޯދަވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. ރޯދަވީއްލުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރޭ. މިއީ ޝައުޤުވެރި ތަފާތު މަންޒަރެއް. - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އެޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ރޯދަވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. ރޯދަވީއްލުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރޭ. މިއީ ޝައުޤުވެރި ތަފާތު މަންޒަރެއް. - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އެޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ރޯދަވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. ރޯދަވީއްލުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރޭ. މިއީ ޝައުޤުވެރި ތަފާތު މަންޒަރެއް. - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އެޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ރޯދަވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. ރޯދަވީއްލުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރޭ. މިއީ ޝައުޤުވެރި ތަފާތު މަންޒަރެއް. - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އެޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ރޯދަވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. ރޯދަވީއްލުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރޭ. މިއީ ޝައުޤުވެރި ތަފާތު މަންޒަރެއް. - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އެޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ރޯދަވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. ރޯދަވީއްލުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރޭ. މިއީ ޝައުޤުވެރި ތަފާތު މަންޒަރެއް. - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އެޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ރޯދަވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. ރޯދަވީއްލުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރޭ. މިއީ ޝައުޤުވެރި ތަފާތު މަންޒަރެއް. - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އެޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ރޯދަވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. ރޯދަވީއްލުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރޭ. މިއީ ޝައުޤުވެރި ތަފާތު މަންޒަރެއް. - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އެޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ރޯދަވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. ރޯދަވީއްލުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރޭ. މިއީ ޝައުޤުވެރި ތަފާތު މަންޒަރެއް. - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް