ފޮޓޯ

އިންޑިއާ ޕޫނޭ ޗައިނާ ޖޮއިންޓް އެކްސަސައިޒް

އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގައި އިންޑިއާއި ޗައިނާގެ ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ އަސްކަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދަނީ (ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ)
އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގައި އިންޑިއާއި ޗައިނާގެ ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ އަސްކަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދަނީ (ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ)
އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގައި އިންޑިއާއި ޗައިނާގެ ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ އަސްކަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދަނީ (ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ)
އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގައި އިންޑިއާއި ޗައިނާގެ ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ އަސްކަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދަނީ (ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ)
އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގައި އިންޑިއާއި ޗައިނާގެ ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ އަސްކަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދަނީ (ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ)