ފޮޓޯ

ޔުނިސެފްގެ އިމޭޖިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ލޯންޗްކުރުން

ބްރެޒިލްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ލަވަލިޔާ ފަންނާނު ޑެނިއެލް މަރކަރީ ޔުނިސެފްގެ "އިމޭޖިން ޕްރޮޖެކްޓް" އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ލަވައެއް ހުށަހަޅާދެނީ
އެކްޓަރ ހިޔު ޖެކްމަން ޔުނިސެފްގެ "އިމޭޖިން ޕްރޮޖެކްޓް" އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަނީ (ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ)
ސްވިޑިޝް ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަލޭ (މެދުގައި) ޔުނިސެފްގެ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މުއާހަދާއަށް 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި "އިމޭޖިން ޕްރޮޖެކްޓް" އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ހުށަހަޅާދެނީ (ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ)
ޔުނިސެފްގެ "އިމޭޖިން ޕްރޮޖެކްޓް" އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ކުޑަކުދިން ތަކެއް ވާހަކަ ދައްކަނީ (ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ)
ބައިވެރިންތަކެއް ޖޯން ލެލަންގެ އިމޭޖިން ލަވަ ހުށަހަޅާދެނީ (ފޮޓޯ:ޒިންހުއާ)
އދ. މަރުކަޒްގައި ބޭއްވުނު ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މުއާހަދާއަށް 25 އަހަރު ފުމުގެ ހަފްލާގައި އާޓިސްޓް ޔޯކޯ އޯނޯ ބައިވެރިވަނީ