ފޮޓޯ

މޯލްޑިވްސް ކޮންޒިއުމާ ފެއަރ 2014

ކާއެއްޗެތި ވިއްކާ ސްޓޯލެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ (ފޮޓޯ:އެމްބީސީނިއުސް)
ފިހާރަތަކުގެ ވިކުރާ ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް ވިއްކާ ސްޓޯލެއް (ފޮޓޯ:އެމްބީސީނިއުސް)
ރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފްކުރާ އައުޓްބޯޑު އިންޖީނެއް ދައްކާލާ ސްޓޯލެއް (އެމްބީސީނިއުސް)
އިންޖީނު ތަޢާރަފްކުރާ ސްޓޯލް (ފޮޓޯ:އެމްބީސީނިއުސް)
ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ ތަނެއް- ފައިލް ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް