ފޮޓޯ

އެމްބީސީ އިން ހިންގި 2 ކޯހެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުން

މި ދެ ކޯހުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްބީސީގެ އިސްވެރިންނާއި ބައިވެރިން (ފޮޓޯ: އެމްބީސީ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ)
ޑިރެކްޓަރ ރޭޑިއޯ މުހައްމަދު ޝާކިރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ (ފޮޓޯ: އެމްބީސީ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ)
ޑިރެކްޓަރ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ (ފޮޓޯ: އެމްބީސީ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ)
ޗެއަރމަން އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު ކޯހުގެ ބައިވެރިޔަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ (ފޮޓޯ: އެމްބީސީ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ)
ޗެއަރމަން އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު ކޯހުގެ ބައިވެރިޔަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ (ފޮޓޯ: އެމްބީސީ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ)
ޗެއަރމަން އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު ކޯހުގެ ބައިވެރިޔަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ (ފޮޓޯ: އެމްބީސީ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ)
ޗެއަރމަން އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު ބައިވެރިންނާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ (ފޮޓޯ: އެމްބީސީ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ)